Regulamin


REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ ”GLOBAL”

§1

PRZYDZIAŁ DO GRUPY

 1. Przyporządkowanie słuchacza do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego lub rozmowy z lektorem.
 2. Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Słuchacz wybiera kurs STANDARDOWY (raz w tygodniu) lub INTENSYWNY (dwa razy w tygodniu)

§2

LICZEBNOŚĆ GRUP

  1. Nauka odbywa się w grupach od 4 – 10 osób
  2. Zajęcia indywidualne:
   • jęz. angielski
   • jęz. niemiecki
   • jęz. francuski
   • jęz. hiszpański
   • jęz. rosyjski
   • jęz. włoski:
    1 osoba – 65 zł/60 min 2 osoby – po 40 zł/60 min 3 osoby – po 30 zł/60 min

   Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne, ma prawo do odwołania lub przełożenia zajęć (minimum 2 godziny przed planowanymi zajęciami) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zbyt późnej informacji o odwołaniu zajęć słuchacz jest zobowiązany do zapłaty za zajęcia.

  §3

 1. CENA KURSU

   1. Podstawą do rozliczeń za kurs jest średnia (niezmienna) stawka miesięczna obowiązująca przez cały rok szkolny (od września do czerwca).
   2. Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie zimowe i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN. W sklai roku odbędzie się minimum 40 spotkań w przypadku zajęć 1 x w tygodniu.
   3. Termin zakończenia zajęć jest równoznaczny z zakończeniem roku szkolnego.
   4. Opłatę za kurs uczestnik może wnieść w dogodnej dla siebie formie:
    a) opłata miesięczna regulowana w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na konto szkoły
    b) opłata semestralna (upoważnia ona uczestnika do 5% zniżki)
    c) opłata roczna (słuchacz otrzymuje podręcznik gratis)
   5. 5% rabat przysługuje członkom rodzin uczestniczącym w kursach językowych
   6. 10 % rabat lojalnościowy (od września 2018 r,)
   7. Rabaty nie sumują się za wyjątkiem rabatu lojalnościowego, który może być połączony z jedną wybraną przysługującą zniżką.
   8. Opłaty miesięczne za kurs uczestnik zobowiązany jest uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
   9. Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające podręcznik.
   10. W odniesieniu do płatności ratalnej w ceny kursu nie są wliczone podręczniki dydaktyczne.
   11. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat bez uzasadnienia słuchacz może zostać wykreślony z listy grupy.

  §4

 2. REZYGNACJA Z KURSU

  1. Uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z kursu, ale jest zobowiązany poinformować o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub mailowo najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca opłaconego. Jeżeli kursant nie dotrzyma tego terminu jest zobowiązany uregulować opłatę za już rozpoczęty miesiąc. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu i nieuregulowanie należności, kursant zostaje wpisany na tzw. ,,czarną listę” i uniemożliwia tym samym kontynuowanie nauki w naszej szkole w przyszłości.
  2. W przypadku opłaty rocznej lub semestralnej szkoła nie zwraca uczestnikowi pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału w kursie.
  3. W przypadkach losowych takich jak wypadek, czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu dopuszcza się możliwość zwrotu należności za niewykorzystane jednostki lekcyjne.
  4. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach placówka umożliwia bezpłatne konsultacje w celu nadrobienia zaległości lub jeśli istnieje grupa równorzędna – odrobienie zajęć z inną grupą.

  §5

 3.  TESTY I CERTYFIKATY UKOŃCZENIA KURSU

  1. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom, kartkówką i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem testu rocznego decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu.
  2. CERTYFIKAT ukończenia kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test końcowy. Na certyfikacie umieszczamy informację o ukończonym poziomie i o wyniku testu. Test trzeba zaliczyć na minimum 50% aby otrzymać Certyfikat. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego słuchaczowi przysługuje bezpłatna poprawa testu w wyznaczonym terminie.
  3. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.

  §6

   ZASADY ORGANIZACYJNE

  1. Uczestnicy mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać prace domowe.
  2. W przypadku stwierdzenia 3 kolejnych nieobecności dziecka na zajęciach, szkoła będzie powiadamiała o tym rodziców.
  3. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć.
  4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców.
  5. Właściciel szkoły/lektor może w uzasadnionych przypadkach proponować przeniesienie słuchacza z grupy do grupy, np.:
   a) tempo przyswajania wiadomości przez słuchacza wyraźnie różni się od tempa pozostałych słuchaczy w grupie
   b) liczba słuchaczy w danej grupie jest mniejsza niż 4 osoby.
  6. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy, w następujących sytuacjach:
   a) słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do lektora, jak i do innych słuchaczy
   b) słuchacz znacząco zalega z opłatą
   DZIENNIK INTERNETOWY
  7. Słuchacze oraz ich rodzice mają dostęp do dziennika elektronicznego pod adresem szkoły: www.global-centrumjezykowe.pl (zakładka dziennik internetowy). Słuchacze otrzymują login i hasło.Po zalogowaniu można sprawdzić:-co było na ostatnich zajęciach;
   -jaka jest praca domowa;
   -postępy w nauce, czyli oceny;
   – oraz dowiedzieć się czy na następnych zajęciach będzie kartkówka (short test) lub test.