Polityka prywatności


 1. Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.UE L 119, s.1)
 2. Administratorem Danych Osobowych w Centrum Językowym GLOBAL (zwanym dalej ,,szkoła’’) jest zarząd GLOBAL Sp. z o.o.  NIP: 7732487815
 3. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy na przeprowadzenie kursu z języka obcego.
  Są to: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon komórkowy, numer i seria dowodu lub PESEL.
 4. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć lub wydarzeń typu warsztaty czy promocja szkoły. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich prawni Opiekunowie udzielili podczas podpisania umowy na prowadzenie kursu językowego. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji szkoły na Facebooku szkoły.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzania;
  • prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska kursantów w platformie Langlion wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;
  • sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach opiekunów kursantów za pośrednictwem wiadomości sms;
  • promocja szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4);
  • informowanie kursantów lub ich opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w szkole GLOBAL Sp. zo.o. za pośrednictwem wiadomości sms.
 6. Administrator udziela dostępu do danych osobowych kursantów lektorom szkoły GLOBAL Sp. z o.o., po podpisaniu odpowiedniej umowy. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności szkoły GLOBAL Sp. z o.o.)
 7. Dane osobowe kursantów i ich opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach, są odpowiednio chronione i przechowywane.
 8. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania
 9. Kursanci/ prawni opiekunowie mają prawo:
  • do wglądu w swoje dane osobowe i dane swoich dzieci;
  • do modyfikacji danych w dowolnym momencie;
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;do bycia zapomnianych- tj żądania cofnięcia od administratora usunięcia swoich danych osobowych.

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych: info@global-centrumjezykowe.pl.